Betingelser for handel med PC-kabler.dk

 

Priser

Anførte priser gælder for henholdsvis 1-5 stk. / 6 stk. og derover. Priserne er orienterende ekskl. moms og ekspeditionsgebyr. Ifølge købelovens bestemmelser er salg til private derfor ikke tilladt. Tilbuds gyldighed er 30 dage. Der tages forbehold for tastefejl samt pris- og kursændringer. Bemærk: Der afviges på nogle punkter fra købeloven.

 

Login

For at se priser etc. på hjemmesiden skal der være logget ind. For at kunne logge ind skal der opgives komplet firmaadresse, CVR, telefonnummer samt personnavn.  

 

Varer

Varedata er de i vores onlineshop oplyste. Vi retter data ved afprøvning og står ikke inde for data anført af leverandører i manualer og lign. Ved kompatibilitetsproblemer henledes opmærksomheden på, at visse mærkevareproducenter benytter deres egne standarder, der ikke altid er umiddelbart kompatible med de generelt benyttede standarder. Vi tager derfor forbehold for manglende kompatibilitet, der skyldes sådanne mærkevarespecifikke standarder. For varer med driver til Linux, tages forbehold for versionsforskelle. Linux drivere supporteres ikke.

 

Ændringer

Vi forbeholder os ret til uden varsel at foretage ændringer i data, konstruktioner, mål og betegnelser – især ændringer som må anses som forbedringer.

 

Leveringstid

Vi ekspederer normalt ordrer inden for 1-2 arbejdsdage. Levering sker ab lager i Køge, medmindre andet er aftalt. Vi tager forbehold for eventuelle ændringer i leveringssituationen på tidspunktet for ordremodtagelsen. Leveringstiden regnes fra endelig afklaring af tekniske detaljer. Den i tilbuddet anførte leveringstid er at regne fra datoen på vor skriftlige ordrebekræftelse. Ligeledes tages der forbehold for leveringsvanskeligheder som følge af strejke, lockout og andre forhold, der er uden for vores indflydelse. I tilfælde af forsinkelse har PC-kabler.dk ikke ansvar for indirekte tab, eksempelvis tabt fortjeneste, driftstab, følgeskader eller -omkostninger.

 

Annullering og returnering

Annullering af ordrer og returnering af varer kan kun finde sted efter forudgående skriftlig aftale. Eventuelle returvarer krediteres normalt med 75% af fakturaprisen – medmindre andet er anført på fakturaen. Ekspeditionsgebyr krediteres ikke. Kun ubeskadigede varer i intakt originalemballage inkl. manualer, tilbehør m.m. kan returneres. Kreditnotaer gælder som tilgodebevis. Varer, som hjemtages specielt, kan ikke returneres. Disse defineres som varer, der ikke vises online eller som ved ordreafgivelse er oplyst som normalt ikke på lager. Software tages aldrig retur. Er der tvivl om en vares funktionsdygtighed afprøver vi den gerne inden købet i den aktuelle opstilling (pc) uden beregning – på vor adresse

 

Reklamation

Reklamation over mangler og synlige fejl må ske inden 8 dage efter ordrens fuldførelse (dvs. efter levering eller driftklar melding fra os). Returnering skal ske senest 2 uger fra leveringsdagen.

 

Fortrydelsesret - B2B

Der er som udgangspunkt ikke fortrydelsesret, dog kan vi i visse tilfælde tilbyde at tage varer retur. Enhver returnering kan først ske mod forudgående accept, og vi forbeholder os ret til at opkræve et gebyr svarende til vores omkostninger. Der gælder 1 års reklamationsret fra oprindelig fakturadato, med undtagelse af forbrugsvare såsom batterier, toner- og blækpatroner mv., hvor der kun ydes 6 måneders reklamationsret, med mindre andet er skriftligt aftalt.

 

Levering og forsendelse

Såfremt intet andet er aftalt, leveres varerne efter vores bedste skøn. Ekspeditionsgebyret udgør DKK 95,- ekskl. moms pr. leverance i Danmark, DKK 300,- til Grønland og Færøerne og DKK 250,- for norske kunder. Levering sker i Danmark og Norge via fragtmand, GLS, TNT eller ved afhentning. Forsendelse betales af os, undtaget er rackskabe og nødstrømsgeneratorer som sendes ufranko med fragtmand. Ved ordrer, hvor der ønskes speciel udformning af faktura og/eller tilsendelse af varer/faktura til udenlandsk adresse (herunder Grønland og Færøerne), faktureres individuelt ekspeditionsgebyr.

 

Opstilling, installation og idriftsættelse

Tekniske data, manualer, vejledninger, software og evt. hjælpeprogrammer er som hovedregel på engelsk. Sprog som norsk, dansk, svensk, og tysk kan forekomme. 

 

Vederlagsfri afhjælpning og reparationer

Den vederlagsfri afhjælpningsperiode er 2 år fra fakturadatoen. Undtaget er drev (herunder harddiske, SSD og flash), hvor perioden kan være begrænset til 1 år. I den vederlagsfrie afhjælpningsperiode skal eventuelle defekte apparater eller dele tilsendes os franko for købers risiko med tydelig angivelse af faktura nr., fejlens art samt hvilke produkter, der yderligere medfølger såsom disketter, drev, kabler, manualer o.lign. Udføres reparation eller udskiftning hos køberen vil transport-, opholds- og fortæringsomkostninger være at debitere køber. Reparation finder oftest sted på vores værksted, hvor reparationstiden er ca. 1 uge eller hos vore leverandører, hvor varigheden typisk er 60 dage. Reparation udføres aldrig medens der ventes. Ombytning kan i særlige tilfælde finde sted, men det forudsætter, at vi forinden har modtaget og afprøvet de defekte varer. Ombytningstid er min. 6 timer. Ved ombytning vil reklamationsperioden stadig gælde fra det oprindelige køb. Anmeldelse om fejl under den vederlagsfrie afhjælpningsperiode må foretages straks efter konstatering, men berettiger ikke køberen til at tilbageholde betalingen eller dele heraf. Pligten til vederlagsfri afhjælpning – der ikke dækker almindelig slitage, udskiftning af sliddele samt justering – omfatter kun de leverede varer og bortfalder ved overlast, forkert betjening eller hvis der uden vor skriftlige tilladelse foretages indgreb eller ændringer på varerne. Vi garanterer ikke for produktfunktioner, hvor tredjeparts udstyr er monteret/installeret. Vi afholder ikke udgifter på reparationer af udstyr leveret af os, på vores regning, uden der forinden er indgået skriftlig aftale herom. BEMÆRK: Indleveres udstyr til afprøvning/reparation, vil køber blive debiteret DKK 500,- i afprøvningsgebyr, såfremt der ikke konstateres fejl ved udstyret. Udvidet teknikersupport på produkter faktureres med 600 kr pr. påbegyndt time. Projekt og ingeniørrådgivning faktureres med 1250 kr pr. påbegyndt time.

 

 

Produktansvar

I tidsrummet svarende til den ovenfor i pkt. 9 nævnte periode er vi kun ansvarlige for den skade, som det af os leverede materiel forvolder, hvis det kan dokumenteres, at skaden skyldes fejl begået af os. Vi hæfter dog aldrig for driftstab, avancetab, tidstab og andet indirekte tab samt tab af data, herunder enhver form for tab af programmel, udgifter til omkørsel eller lignende. Vores ansvar for skade på produkter kan ikke overstige DKK 25.000,00. I det omfang vi måtte blive pålagt ansvar i forbindelse med den brug – herunder videresalg – som køber måtte gøre af det leverede materiel, er køber forpligtet til at holde os skadesløse for det ansvar vi måtte blive pålagt, og i det omfang ansvaret går ud over de aftalte grænser. Produktansvar ud over vores forsikring dækkes ikke (kopi af forsikringsbetingelser kan rekvireres). Produktansvar dækker kun i Norden.

 

Elskrot(WEEE)

Jvf. bekendtgørelse nr. 664 af 27. juni 2005 samt mærkning af elektrisk og elektronisk udstyr i henhold til artikel 11(2) af direktiv 2002/96/EC (WEEE). PC-kabler.dk tilbyder vores kunder at bortskaffe elskrot i henhold til gældende lovgivning. Varer som indleveres til PC-kabler.dk til destruktion, skal være påført gyldigt returmærke. Varer uden returmærke vil blive nægtet modtagelse.

 

Betaling

Kort betaling - Penge vil blive trukket fra kontoen samme dag, som ordrebekræftelsen bliver sendt.

Faktura/kontant betaling - Betaling kan ske løbende måned, kontant eller ved forudbetaling. Kredit gives betinget af rimelige økonomiske forhold, efter vor suveræne vurdering. Ved overskridelse af betalingsdatoen tillægges fakturabeløbet renter, 0,85% pr. påbegyndt måned, at regne fra forfaldsdagen. Desuden tillægges rykkergebyr på DKK 100,- ekskl. moms pr. rykker. Såfremt der betales via ePay, vil beløbet blive reserveret og klar til at blive hævet. Beløbene fra hjemmesiden hæves typisk 2-3 gange om ugen. Som kunde vil du derfor se beløbet trukket fra din konto idet du bekræfter din ordre. 

 

Kreditkort omkostninger

Bestemte kredikort typer kræver et ekstra gebyr/omkostning, disse betales ikke af PC-kabler.dk. Kontakt din kortudbyder vedr. gebyr satser.

Enhver tvist, som måtte opstå mellem parterne i for­bin­del­se med aftaler om leverancer af produkter fra PC-kabler.dk herunder fortolkningen af nærværende salgs- og le­ve­rings­betingelser skal afgøres efter dansk rets regler og med Sø- og Handelsretten i København som værneting.